Quản trị doanh nghiệp thành công

Cùng chúng tôi chia sẻ và phổ biến kiến thức về quản trị doanh nghiệp thành công, từ nền tảng lý thuyết đến kinh nghiệm áp dụng thực tế; từ bản chất, hình thành, vận hành đến phát triền và tồn vong của doanh nghiệp.

Nội dung quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên khác trong doanh nghiệp, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác.