Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Chiến lược và quy trình quản trị chiến lược

Chiến lược, đối mặt với cạnh tranh, là tổ hợp các mục tiêu cơ bản, dài hạn và cách thức hành động cũng như phân bổ các nguồn lực để đạt các mục tiêu đó (Chandler, 1962; Porter, 1985)

Nội dung quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là một quy trình liên tục bao gồm các nỗ lực điều chỉnh doanh nghiệp của nhà quản trị chiến lược cho phù hợp với bối cảnh môi trường hoạt động, đồng thời phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bài mới nhất về chiến lược doanh nghiệp